Stránka

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou upvision. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 48 067 989, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35623/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stánky www.websitter.sk a profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Instagram s názvom „websitter.sk“.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@upvision.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (a to prostredníctvom správy alebo iným automatizovaným spôsobom). Poskytnutie osobných údajov na všetky nižšie uvedené účely spracúvania je dobrovoľné.

 

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania)

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

 
Účel spracúvania Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailovej komunikácie, sociálnych sietí (Instagram, LinkedIn) alebo telefonicky na zverejnené kontaktné údaje na webovej stránke (iných ako dopyty na služby poskytované Prevádzkovateľom, ktoré ten zverejňuje na webovej stránke, od fyzickej osoby), vrátane vybavovania dopytov a požiadaviek právnických osôb
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na doručené správy pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a získavanie novej klientely
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v správe, uvedené v profile na sociálnej sieti (Instagram, LinkedIn) v prípade fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobou aj identifikačný údaje jej príslušnosti ku konkrétnej právnickej osobe a funkcia alebo pracovná pozícia v uvedenej právnickej osobe
Doba uchovávania 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Účel spracúvania Vybavovanie dopytov fyzických osôb na služby poskytované Prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na webovej stránke prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailovej komunikácie, sociálnych sietí (Instagram, LinkedIn) alebo telefonicky na zverejnené kontaktné údaje na webovej stránke
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané v rámci predzmluvných vzťahov (vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby a následné uzatvorenie a plnenie zmluvy)
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., iné údaje uvedené v správe (pri FO – podnikateľovi miesto podnikania, IČO, DIČ, iné identifikačné údaje)
Doba uchovávania Do vybavenia dopytu (uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo ukončenia predzmluvných vzťahov najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia dopytu, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy). Po uzatvorení zmluvy do uplynutia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie právnych nárokov zo zmluvy, najneskôr však do skončenia súdneho alebo iného konania týkajúceho sa nárokov z príslušnej zmluvy
Účel spracúvania Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie (spolu s inými osobnými údajmi) na webovej stránke Prevádzkovateľa pri prezentačnej a obchodnej činnosti Prevádzkovateľa
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Fotografia, titul, meno, priezvisko, e-mail a tel. číslo, údaj o pracovnej pozícií, vzdelaní a predošlých pracovných skúsenostiach
Doba uchovávania 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvania Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa na webovej stránke Prevádzkovateľa pri jeho prezentačnej činnosti
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Meno a iný osobný údajov uvedený v referencii
Doba uchovávania 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
   
Účel spracúvania Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania Do vybavenia uplatnených práv v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia (maximálne 120 dní)
   
Účel spracúvania Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania 5 rokov nasledujúcich po dni, kedy bolo uplatnené právo alebo podaná žiadosť dotknutej osoby vybavená
   
Účel spracúvania Meranie návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – cookies a re-captcha)
Právny základ Čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredí
Doba uchovávania Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni. 

 

KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií) (tretie strany).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojmu sprostredkovateľovi, t. j. externému subjektu, ktorý spracúva Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazal, že prijal primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľom Prevádzkovateľa je spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb).

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Meta Platforms Inc. a LinkedIn Corporation v prípade, ak ste Prevádzkovateľa kontaktovali prostredníctvom sociálnych sietí (Instagram alebo LinkedIn).

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria taktiež aj spoločnosti Google Ireland Limited a Meta Platforms Ireland Limited, ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

 

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín (USA) spoločnostiam Meta Platforms, Inc. a Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb, a tiež prostredníctvom dodatočných záruk prenosu, ktoré poskytovatelia uvedených služieb prijímajú. K prenosu môže prichádzať iba výnimočne, a to na základe príslušných právnych predpisov platných v uvedenej tretej krajine (USA), ktoré sa vzťahujú na uvedených poskytovateľov služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva

 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

SOCIÁLNE SIETE A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na profily Prevádzkovateľa na rôznych sociálnych sieťach, ako sú napr. Instagram a LinkedIn. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete. V prípadoch, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo mu udelíte súhlas na zverejnenie Vašej fotografie na sociálnej sieti, sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 a (ii) LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

 

PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.07.2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.